Navamindradhiraj University Library

วิทยานิพนธ์

| Select titles to:
ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข/ กาญจนา สันติพัฒนาชัย

by กาญจนา สันติพัฒนาชัย.

Publisher: นนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2545Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ท512 2545] (1).
การศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลรัฐ กระทรวงสาธารณสุข/ กานดา เลาหศิลป์สมจิตร์

by กานดา เลาหศิลป์สมจิตร์.

Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ก432ก 2547] (1).
การให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า:การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์/ กิตติญาภรณ์ พันวิไล

by กิตติญาภรณ์ พันวิไล.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: นครปฐม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2557Online access: Cover | Abstract | Contents Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ก677ก 2557] (1).
รูปแบบที่พึงประสงค์ในการให้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน.../ กุสุมา ศรียากูล

by กุสุมา ศรียากูล.

Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ก732ร 2543] (1).
การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลประจำการห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม = The Development of Competency Assessment Scale of Staff Nurses in Obstetric and Gynecological Operating Room ขนิษฐา แสงไตรรัตน์นุกูล

by ขนิษฐา แสงไตรรัตน์นุกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์(พย.ม(การบริหารการพยาบาล)) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library [Call number: วพ WY 105 ข227ก 2548] (1). Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ข227ก 2548] (1).
Place hold
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอดที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขวัญใจ มอนไธสง

by ขวัญใจ มอนไธสง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ข259ป 2559] (1).
การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย ต่อการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ : ศึกษากรณีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม./ ขันทอง สาสนกุล

by ขันทอง สาสนกุล.

Publisher: กรุงเทพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2541Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ข346ก 2541] (1).
การเปรียบเทียบทัศนคติต่อโรคเอดส์ ของนักเรียน ม.ปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานคร/ คงพร คงชาตรี

by คงพร คงชาตรี.

Publisher: กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537Online access: Cover | Preface | Contents Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ค116ก 2537] (1).
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยสูงอายุ/ จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ

by จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ.

Publisher: นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล 2527Online access: Cover | Preface | Contents Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ WY152 จ127ก 2527] (1).
การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในพยาบาลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร/ จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม

by จรรยาลักษณ์ สุขแจ่ม.

Publisher: นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล 2541Online access: Cover | Preface | Contents Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ QT225 จ149ก 2541] (1).
การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของสตรีที่มีโคลอสโตมีชนิดถาวร/ จรินทร สมภู่

by จรินทร สมภู่.

Publisher: นครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล 2539Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ WI520 จ166ป 2539] (1).
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการท้องผูกในผู้ป่วยประสาทศัลยศาสตร์/ จันทนา จินาวงศ์

by จันทนา จินาวงศ์.

Publisher: กรุงเทพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2553Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ246น 2553] (1).
สุขภาพจิตของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร/ จันทนา สุวรรณอาสน์

by จันทนา สุวรรณอาสน์.

Publisher: กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ246ส 2532] (1).
ผลของการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยตามระดับความเร่งด่วนต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความพึงพอใจในงานของพยาบาล/ จันทรา จินดา

by จันทรา จินดา.

Publisher: กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2546Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ79ผ 2546] (1).
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ความวิตกกังวล และการสนับสนุนทางสังคม ต่อการแสดงบทบาทการเป็นมารดา ในมารดาที่ทารกแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองและได้รับการส่องไฟ จันทรา ว่องวัฒนกูล

by จันทรา ว่องวัฒนกูล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2552Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ279อ 2552] (1).
สุขภาพจิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร/ จันทิมา จารณศรี

by จันทิมา จารณศรี.

Publisher: กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539Online access: Cover | Preface | Contents Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ285ส 2539] (1).
การสำรวจปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร/ จารุพร แสงเปา

by จารุพร แสงเปา.

Publisher: กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534Online access: Cover | Preface | Contents Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ327ก 2534] (1).
ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี/ จำเนียร ใหม่ปิยะ

by จำเนียร ใหม่ปิยะ.

Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ357ค 2543] (1).
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ Factors Relating to Medical Personnel's Participating Behaviors on Health Promoting Hospital in Hospitals under the Department of Medical Services of Bangkok Metropolitan Administration จิตรวดี สุทธิอาภา

by จิตรวดี สุทธิอาภา.

Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for loan: Kuakarun Nursing Library [Call number: วพ WA 590 จ452ป 2548] (1). Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ452ป 2548] (1).
Place hold
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในงาน บรรยากาศองค์การกับผลผลิตของงานตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ.../ จินดา รัตนะจำเริญ

by จินดา รัตนะจำเริญ.

Publisher: กรุงเทพฯ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ469ค 2549] (1).
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีการปรับตัวของรอยในมารดาวัยรุ่น วพบ. จินตนา ศิริศักดิ์วุฒิกร

by จินตนา ศิริศักดิ์วุฒิกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครนายก บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ483ป 2549] (1).
ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/ จิระทวี สมบูรณ์

by จิระทวี สมบูรณ์.

Publisher: กรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555Online access: Cover | Abstract | Contents Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ จ517ป 2555] (1).
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เชาวน์อารมณ์ กับพฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล/ จุฑารัตน์ กมลศรีจักร

by จุฑารัตน์ กมลศรีจักร.

Publisher: กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546Online access: Cover | Preface | Contents Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ WY87 จ631ค 2546] (1).
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ระดับ ม.3 ในจังหวัดมหาสารคราม/ ชาญยุทธ แฝงสาเคน

by ชาญยุทธ แฝงสาเคน.

Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ช494ก 2544] (1).
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณีโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) อ.เมือง .จ.พิจิตร/ ชุติมา อินหัน

by ชุติมา อินหัน.

Publisher: กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546Online access: Cover | Preface | Contents | Index Availability: Items available for reference: Vajira Medical Library [Call number: วพ ช617ป 2546] (1).
 <<    1  2  3  4  ...  7    >>
Log in to create new lists.
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300